1

Topic: Cloud Server

Là máy chủ được tạo ra từ nền tảng ảo hóa mà ở đó các tài nguyên vật lý như CPU, RAM và storage được ánh xạ thành các đơn vị tài nguyên ảo. Qua đó, Cloud Server có thể linh hoạt thay đổi cấu hình theo các đơn vị ảo hóa này mà không cần phải can thiệp đến đến phần cứng vật lý.

Xem thêm về Public Cloud, Private Cloud và Hybrid Cloud