31

Re: [Guide] Toàn bộ Video hướng dẫn học VMWare vSphere 6.5

29. Affinity Rule Concepts (5 min) - Khái Niệm Quy Tắc Sở Hữu

Presales Team
Nhat Tien Chung IT Telecoms Co., Ltd
Address: 20/69 Ho Dac Di Road, Tan Phu Ward, HCM City, Vietnam.
Tel: +84 (28) 54 333 338
Mobile : +84 986 999 998 - 908 112 661
Fax: +84 (28) 54 319 903
E-mail: dienld@thegioimaychu.vn
Website: http://www.thegioimaychu.vn

32

Re: [Guide] Toàn bộ Video hướng dẫn học VMWare vSphere 6.5

30. Implementing Affinity Rules (13 min)

Presales Team
Nhat Tien Chung IT Telecoms Co., Ltd
Address: 20/69 Ho Dac Di Road, Tan Phu Ward, HCM City, Vietnam.
Tel: +84 (28) 54 333 338
Mobile : +84 986 999 998 - 908 112 661
Fax: +84 (28) 54 319 903
E-mail: dienld@thegioimaychu.vn
Website: http://www.thegioimaychu.vn